Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Het Grondstoffeninzamelplan (Gip) 2017-2020 (2016-469) is in die periode het kader waarbinnen wij ons afvalbeleid stapsgewijs uitvoeren. Het doel is dat in 2020 elke inwoner per jaar maximaal 121 kg restafval produceert.
Afhankelijk van het Raadsbesluit aangaande het voortzetten van de uitvoering van het Gip zijn de volgende acties voorzien:

  1. Opstellen concept plaatsingsplan t.b.v. Omgekeerd Inzamelen, het vervangen van de ondergrondse glas- en papierbakken en het ondergronds plaatsen van de textielbakken, bepalen van de werkgebieden * voor de gefaseerde invoering.
  2. Vaststellen concept plaatsingsplan door college
  3. Inspraak traject start na de zomervakantie. Inspraak per werkgebied
  4. Vaststellen plaatsingsplan per werkgebied
  5. Start uitvoering per werkgebied.

Op 28 maart 2019 heeft de raad besloten om de uitvoering van het Grondstoffeninzamelplan gewijzigd voort te zetten (2019-054). De hieruit voortvloeiende acties zijn (samengevat):

  1. Nascheiden PMD:

De AVU heeft dit in de aanbesteding opgenomen.

  1. Een campagnematige aanpak van communicatie opzetten:

de opdracht is verleend, het plan wordt opgesteld.

  1. Inzet van een afvalcoach:

de vacature is vervuld en de afvalcoach start in het 1e kwartaal van 2020.

Daarnaast is besloten om de afgeschreven ondergrondse glas- en papiercontainers te vervangen door nieuwe ondergrondse containers. Het vervangingsplan, incl. optimalisatie, is opgesteld, de vervanging is eind 2019 gestart en wordt in 2020 afgerond.

* Een werkgebied is een gedeelte van Nieuwegein dat een logische eenheid vormt vanuit het oogpunt van Omgekeerd Inzamelen. Dat kan over de grenzen heen gaan van de huidige (inzamel)wijken.