Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 Het in 2017 vastgestelde Groenstructuurplan Nieuwegein (2017-151) is de leidraad voor het ontwikkelen en behouden van het “groene geraamte” van Nieuwegein en geeft aan welke meerjarige acties er nodig zijn om dit adequaat te kunnen doen.

Ecologische- en zichtkwaliteit:

1.

Ecologische kwaliteit: de eerder opgestelde beplantingslijst wordt gebruikt bij het samenstellen van beplantingsplannen. Daarbij wordt er ook rekening mee gehouden dat het gebied ecologisch te beheren is.

De beplantingslijst wordt gebruikt bij het samenstellen van beplantingsplannen. Gaandeweg passen we de lijst waar nodig aan, zodat hij steeds beter toepasbaar wordt.

2.

Zichtkwaliteit: bij de ingangen van de wijken gaan we kruiden/bollenmengsels gebruiken die naast een lange bloeitijd interessant zijn voor fauna.

In het najaar is dit op de A.C. Verhoefweg ter hoogte van Blokhoeve toegepast.

We besteden aandacht aan de zichtkwaliteit van de entrees van de stad:

1.

We gaan de entrees van de stad fysiek aantrekkelijker maken.

In het najaar is dit op de A.C. Verhoefweg ter hoogte van  Blokhoeve gebeurd.

2.

We gaan in de Omgevingsvisie opnemen hoe we om willen gaan met groene entrees van de stad, als voortzetting van de Structuurvisie.

Dit wordt in de ontwerp-Omgevingsvisie, die medio 2020 naar de raad gaat, opgenomen.

3.

Wanneer bomen gekapt worden planten we waar gewenst én gepast fruitbomen terug in samenspraak met omwonenden.

Dit wordt toegepast.

4.

Vanuit het programma omvorming bospercelen staan drie locaties op de planning (zuidwest-oksel aansluiting Zuidstedeweg-'s-Gravenhoutseweg, westzijde Galecopperzoom en zuidzijde Galecop) die bestaan uit in totaal 11 vakken.

De aanplanting is gestart en wordt in 2020 afgerond.

5.

We geven uitvoering aan het onderhoud van het openbaar groen o.b.v. nieuwe aanbesteedde bestekken.

Dit wordt conform de integrale bestekken uitgevoerd.
Eén van de aannemers had opstartproblemen, maar door een inhaalslag is half augustus het gewenste beeld alsnog gerealiseerd. Voor 2020 heeft de aannemer een plan van aanpak ingediend dat het vertrouwen geeft dat de wijken op de gewenste kwaliteit onderhouden blijven.

6.

Aanleg van het eerste ‘Tiny Forest’ bij de basisschool De Toonladder in Galecop.

7.

Zoals elk jaar wordt de eikenprocessierups bestreden in Nieuwegein. Er zijn ongeveer 400 nesten verwijderd, 100 meer dan in 2018.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Met het beschikbaar stellen van extra middelen middels de nota Kapitaalgoederen zal gestart worden met het op orde brengen van het beheer en onderhoud van de stad, ook op het gebied van het openbaar groen.

Exploitatiebudget:
Binnen de integrale groenbestekken is de kwaliteit van het knippen van de hagen en de randsnoei van de vakken verhoogd. Verder wordt er tegenwoordig ook blad verwijderd uit plantvakken en van grasvelden. Tevens wordt er extra gesnoeid en ingeboet om de achterstanden op het onderhoud in te lopen. Ook zijn er plantvakken opnieuw ingericht.

Investeringsbudget:
Verschillende projecten zijn uitgevoerd, zoals het opknappen gebied Hofweide, Frans Halshage, Dukatenburg. Verder zijn gelden gelabeld aan projecten zoals Betere Buurten.