Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Parkeren van fietsen en auto's vormt een onderdeel van het bezoek aan de binnenstad. Met diverse aanpassingen (voorzieningen, apparatuur en tarieven) verbeteren wij de beleving, bereikbaarheid en/of de bruikbaarheid van al deze (fiets)parkeervoorzieningen.

Er zijn P-borden met verlichting geplaatst bij alle zuid-entrees van de parkeergarages.

2.

We blijven inzetten op maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de stimulans om bezoekers vaker te laten terug komen en daar langer te laten verblijven. Samen met de winkeliers, ondernemers en maatschappelijke partners in de Binnenstad willen we City nog aantrekkelijker maken waardoor we meer bezoekers trekken en een gunstiger parkeerexploitatie.

In alle parkeergarages is het kentekenherkenningsysteem geplaatst en geactiveerd. Daarbij is ook achteraf betalen via belparkeren geïntroduceerd.

3.

In het kader hiervan gaan we in de oudere delen van de parkeergarage Cityplaza starten met de voorbereiding van een grote renovatie. Daarbij vervangen we onder andere de verlichting, bewegwijzering en wegmarkering. Omdat de gemeente geen eigenaar is van de oudere delen van de parkeergarage Cityplaza (maar slechts exploitant) is de besluitvorming over de renovatie afhankelijk van overeenstemming met de eigenaren. Die overeenstemming is er nog niet.

De voorbereiding van de renovatie is ver gevorderd. De aanbesteding van de verlichting is gestart. Idem de afstemming met de eigenaar over de 'wayfinding' en doelgroepen parkeren (invalide-parkeerplaatsen, parkeerplaatsen voor elektrisch laden en familieparkeerplaatsen). Tevens is reeds een deel van de wegverharding aangepast vanwege een acuut probleem met het bestaande hemelwaterriool.

4.

De fietsenstalling P-West wordt in 2019 tijdelijk gesloten. De beheerders van deze fietsenstalling worden ingezet in de fietsenstalling De Snelbinder en De Fietspomp. Als onderdeel van het nieuw tram- en busstation is een gebouwde fietsenstalling benodigd, ter vervanging van de te sluiten fietsenstalling. Waar mogelijk bieden wij gemeentelijk personeel in onze fietsenstallingen een leer-/werkplek. In alle (fiets)parkeervoorzieningen is de veiligheid op niveau.

De fietsenstalling P-west is gesloten en verwijderd. Inmiddels worden delen van deze stalling hergebruikt in het sportpark Galecop. De aanbesteding van het beheer is gestart. Daarin zijn de mogelijkheden voor leer-/werkplekken opgenomen.

5.

Wij willen als gemeente realistische eisen stellen wat betreft de benodigde parkeerruimte die ontwikkelaars voor auto’s en fietsen moeten realiseren. Onderzoek moet aantonen of (en in welke mate) de gemeente - in gebieden waar goed openbaar vervoer, regionale fietsverbindingen en brede stads-autowegen samenkomen - gemotiveerd kan afwijken van de parkeereisen.

In het Koersdocument Parkeren 2020-2025 zijn kaders voor nieuw te formuleren parkeerbeleid opgesteld waarbij wordt uitgegaan van vier leidende principes: beschermen (van bewoners), benutten (van de beschikbare ruimte, beprijzen (van parkeervoorzieningen) en bouwen (van parkeervoorzieningen). Het document wordt naar verwachting medio 2020 vastgesteld.