Jaarverslag 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema Leefbaarheid

Thema Leefbaarheid Doel 2: Een stad die kwalitatief goede/voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij geven uitvoering aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ (GMP+) in nauwe afstemming met het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen. Daarbij ligt in 2019 de focus op:

1.

Veilige loop- en fietsroutes in de omgeving van (basis)scholen;

Er is een aanvang gemaakt met de aanleg van veilige looproutes naar de scholen in de Lupinestraat, die in het voorjaar van 2020 worden afgerond en geëvalueerd.
Er zijn startgesprekken met stakeholders van andere schoollocaties gehouden.

2.

Het project ‘Nieuwegein Fietst!’: het stimuleren van het gebruik van de fiets, door het actief benaderen van doelgroepen in de maatschappij met als doel hen acties te laten overnemen en/of nieuwe te initiëren met als doel ‘Nieuwegein Fietst!’ voor langere tijd te borgen;

De Nieuwegeinse fietsambassadeur heeft tal van acties uitgevoerd, zoals:

  • organiseren van 2 fietstrainingsdagen ‘Training tips voor langer fietsplezier’ voor senioren gehouden;
  • organiseren van een familiefietsfeest voor kinderen en hun ouders van de beide bouwspeeltuinen;
  • website https://www.nieuwegeinfietst.nl uitgebreid met deel over fietsstimulering voor werkgevers;
  • verder invullen van sociale mediakanalen zoals genoemde website en ook de Facebookpagina.

3.

Het in samenspraak met de provincie Utrecht en U-OV herijken van het Nieuwegeinse buslijnennet. Aanleiding hiervoor is de ingebruikname van de Uithoflijn eind 2019. De resultaten worden verwerkt in de dienstregeling 2020 die in december 2019 ingaat. Deze herijking dient daarna tevens als uitgangspunt voor de (voorbereiding van) de openbaar vervoerconcessie (2023);

De herijking van het OV-lijnennet heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een forse aanpassing van de dienstregeling per 15 december 2019. De belangrijkste verbetering is de uitbreiding van het openbaar vervoer in Rijnhuizen. Het is niet gelukt de busverbinding tussen Vreeswijk en City te behouden, ondanks dat wij hier in onze zienswijze op de consultatieversie van het vervoerplan 2020 nadrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd.

4.

Een sterke(re) inzet op de bereikbaarheid van bestaande woonwijken en nieuw ontwikkelde gebieden, waartoe in ieder geval de infrastructurele aanpassingen t.h.v. De Liesbosch en Het Klooster gereed zullen zijn, alsook inzicht in welke maatregelen er op de kruising Hollandhaven noodzakelijk zijn ten einde de verbeterde ontsluiting via de A27 maximaal effect te laten hebben;

De infra bij De Liesbosch is nagenoeg gereed. De start van de voorbereidingen bij Het Klooster is vanwege een langere benodigde voorbereidingstijd doorgeschoven naar 2020. In 2020 worden voorbereidende werkzaamheden gedaan en de feitelijke infra-aanpassingen zullen in 2021 en 2022 plaats gaan vinden.
Voor de kruising Hollandhaven is wel onderzoek naar mogelijke maatregelen gedaan, maar omdat vooraf niet onomstotelijk duidelijk is welke effecten de aanpassing van de infra Het Klooster (Waterliniedok) hier echt zal hebben, is besloten om eerst de infra Het Klooster aan te leggen en de feitelijke effecten ervan op de kruising Hollandhaven te monitoren alvorens nadere maatregelen aldaar te gaan treffen.

5.

Het opstellen van een uitvoeringsplan, o.b.v. in 2018 gestart onderzoek naar het aantrekkelijker maken van de hoofdwegenstructuur voor autoverkeer met een herkomst of bestemming in Nieuwegein teneinde de onderliggende wegenstructuur te ontlasten en/in samenhang met de mogelijkheid van een ‘groene golf’ op de hoofdwegenstructuur, zodat maatregelen meegenomen kunnen worden t.b.v. de Kadernota 2020;

Acties 5 en 6 zijn onderdeel van het gaande zijnde Ecorys-onderzoek. Zie programma Wonen en Economie, thema Wonen, doel 5, actie 4.

6.

Het doen van voorstellen voor ‘Quick wins’ op de Noordstedeweg (aanpak knelpunten) zonder dat de bereikbaarheid van de binnenstad wordt aangetast. Daarnaast zullen er in het mobiliteitsonderzoek City meer structurele voorstellen worden gedaan met als doel de verkeersintensiteit op de Noordstedeweg te verlagen en de verkeersveiligheid verder te vergroten;

Acties 5 en 6 zijn onderdeel van het gaande zijnde Ecorys-onderzoek. Zie programma Wonen en Economie, thema Wonen, doel 5, actie 4.

7.

Het aanpakken van fietsknelpunten met de recent door Fietsersbond Nieuwegein gepubliceerde ‘fietskansen- en knelpuntenkaart’ als uitgangspunt. Voor de meer omvangrijke maatregelen zoeken we naar (mede)financiering om deze onveilige en/of onlogische situaties aan te pakken;

De volgende fietsknelpunten/-kansen zijn aan-/opgepakt:

  • Onderzoek naar alternatieven gelijkvloerse (fiets)kruising nieuwe aansluiting De Liesbosch.
  • Aanleg eenzijdig 2-richtingsfietspad Ravenswade.
  • Aanleg trap met fietsgoten tussen Schipperspad en Lekkanaaldijk.
  • Ontwerp gemaakt aanpak (deel) Nedereindseweg.
  • Ontwerp gemaakt aanpak kruising Richterslaan-Mendes da Costalaan.
  • In samenwerking met o.a. de Fietsersbond, is in het kader van de ontwikkeling Rijnhuizen een voorkeurslocatie bepaald voor een langzaamverkeersbrug tussen Rijnhuizen en Merwestein.

8.

Het vervullen van een actieve rol in het meedenken in U10-verband over de regionale verstedelijkingsstrategie en met name hoe aan de mobiliteitsopgave daarin kan worden voldaan.

Doorlopende actie via diverse (boven)regionale overleggremia. Bijvoorbeeld het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waarbij we actief meedenken met de regio en de provincie Utrecht over een doorvertaling van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 naar plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. En het Mobiliteitsplan 2040 van Utrecht waarbij (beleids)ambities van invloed -kunnen- zijn op het functioneren van het regionale verkeerssysteem. Ook wordt er door de gemeenten IJsselstein, Vijfheerenlanden, Houten en Nieuwegein (‘Zuidlob’) samenwerking gezocht op overlappende mobiliteitsdossiers, om zo te kijken waar we elkaar kunnen versterken.