Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Bedrijfsvoering

Wat is onze ambitie?

Het is onze ambitie om als organisatie maximaal bij te kunnen dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie is erop gericht dit niet alleen nu maar ook in de toekomst waar te kunnen maken met de mensen en middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dat kan alleen als we stappen weten te maken in de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Waarbij wij bedrijfsvoering niet zien als een apart onderdeel binnen de organisatie, maar als een integraal onderdeel van de organisatie. Want in het werk voor de Nieuwegeinse samenleving kunnen medewerkers alleen samen echt succesvol zijn.

In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt ‘één organisatie’. De twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn ‘werken volgens de bedoeling’ en ‘eigenaarschap’. Met ‘werken volgens de bedoeling’ sluiten medewerkers en teams met hun werk naadloos aan bij wat echt nodig is voor/in de Nieuwegeinse samenleving. ‘Eigenaarschap’ houdt in dat medewerkers regie en verantwoordelijkheid nemen om te doen wat nodig is. Met de juiste randvoorwaarden stellen we ze daar toe in staat.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 64.116
Gerealiseerd € 62.228
Afwijking € 1.889