Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Huisvuil

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

5.312

5.459

5.753

-294

Baten

6.002

6.152

6.450

297

Saldo

690

694

697

3

Lasten en baten
De hogere lasten zijn het gevolg van de hogere vergoeding aan het RMN (€ 294.000). Hierdoor is een extra vrijval van de voorziening (€ 230.000) gerealiseerd lopende 2019.
In de begroting was rekening gehouden met een hogere oninbaarheid van de heffing dan nodig bleek. Hierdoor zijn de baten € 67.000 hoger. Fluctuaties in de baten en lasten worden jaarlijks geëgaliseerd binnen de voorziening afval.