Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Riolering

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.429

3.314

3.468

-154

Baten

5.008

5.108

5.225

117

Saldo

1.579

1.794

1.757

-37

Lasten en baten
Voor de riolering zijn de lasten € 154.000 hoger dan begroot. Dit is een minimale afwijking van 4% en is het gevolg van hogere onderhoudskosten. Daarentegen zijn ook de baten € 117.000 hoger. Dit betreft grotendeels de vrijval van de dotatie van de voorziening riolering van
€ 121.000. Zie ook de paragraaf lokale heffingen. Fluctuaties in de baten en lasten worden zoveel mogelijk jaarlijks geëgaliseerd binnen de voorziening riool.