Jaarverslag 2019

Wat heeft het gekost?

Thema leefomgeving

Product

Speelvoorzieningen en kinderboerderij

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

400

325

269

56

Baten

0

0

11

11

Saldo

-400

-325

-258

67

De begrote investeringen bleken in de afgelopen jaren niet noodzakelijk als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten € 100.000 lager dan begroot. Er is € 27.000 meer uitgegeven aan speelwerktuigen en zijn de kosten voor de kinderboerderij € 17.000 hoger dan begroot.